Arbeid i høyden

Arbeid i høyden

Hva er arbeid i høyden?

Eksempler på arbeid i høyden:

Arbeid i høyden er en arbeidsoperasjon der arbeidstakerne kan falle ned.
Eksempler på arbeid i høyden er:

 • arbeid som utføres på tak og i stige
 • arbeid som utføres på dekker og stillas
 • arbeid i lift (personløfter)
 • fall gjennom underlag som utsparinger eller hull som svikter eller er løse
 • bygningselementer som faller eller velter ukontrollert
 • feil og mangler med stillas og stiger som ikke er stabile

Forskrift om utførelse av arbeid, utdrag:

§ 1-3. Hvem forskriften retter seg mot

 1. Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene i denne forskriften blir gjennomført.

§ 17-1. Risikovurdering av arbeid i høyden

Arbeidsgiver skal ved planlegging og utførelse av arbeid i høyden vurdere risikoen slik at arbeidet utføres på en sikker måte. Risikovurderingen skal særlig ta hensyn til:

 1. høyden som arbeidet skal utføres fra, herunder risiko for at personer eller gjenstander kan falle ned
 2. forhold av betydning for valg av fallsikringstiltak, herunder arbeidets art og varighet, underlag, rasfare m.m.
 3. belastninger som påføres arbeidsutstyr eller arbeidsplattform
 4. ergonomiske forhold
 5. atkomst og muligheter for evakuering
 6. trafikale forhold
 7. værforhold og
 8. andre faremomenter på den aktuelle arbeidsplassen.

§ 17-6. Krav til arbeid i høyden

Arbeidsgiver skal iverksette nødvendige tiltak på bakgrunn av de helse- og sikkerhetsrisikoer som fremkommer av risikovurderingen. Det skal særlig sørges for at:

 1. kollektiv fallsikring prioriteres fremfor personlig fallsikringsutstyr
 2. arbeidsutstyret er dimensjonert for det arbeidet som skal utføres og for forutsigbare belastninger
 3. stillaser er stabile og at underlaget har tilstrekkelig bæreevne til å oppta de belastningene som det blir påført
 4. arbeidet der det er mulig utføres i henhold til ergonomiske prinsipper fra en egnet overflate
 5. at adkomstveier tilpasses etter hvor ofte arbeidstakerne forflytter seg, hvor lenge de er i bruk, og atkomstenes høyde
 6. at adkomstveier kan brukes til evakuering i en nødssituasjon
 7. forflytning mellom atkomstveier og arbeidsplattformer, stillasgulv eller gangbroer ikke medfører ytterligere risiko for fall
 8. det monteres sikringsinnretninger mot fall der det er nødvendig, og
 9. utstyr sikres for å forhindre at gjenstander faller ned og utgjør en fare for andre personer.

SE VÅRE LIFTKURS

SE UTSTYRSSPESIFIKK OPPLÆRING

Del gjerne: